English
За Наградите Регламент График Категории Жури Номиниране Кандидати и победители Церемония Партньори

Цели

Конкурсът за годишните HR награди е форма за споделяне и отличаване на иновативни и успешни практики, реализирани на национално ниво (в България).

Идеите и целите на конкурса са даване на публичност и признание за постигнати резултати в работата, за създаване на HR добавена стойност за организациите и развитие нивото на HR професията и HR индустрията в България.

Конкурсът поощрява авторството, творческия подход в професията и създаването на нови, уникални продукти и проекти, ефективно реализирани на практика в конкретен времеви обхват – през годината, за която е съответното издание на Годишните награди.  


Общи условия за участие

1.    Не се допуска участие на 1 проект в повече от 1 колективна категория.

2.   Участие в конкурса могат да вземат само членове на БАУХ. Приемат се номинации и самономинации. Анонимността на (само)номиниращия е гарантирана. Всеки желаещ –член или не на БАУХ, може да прави номинации във всяка от категориите на конкурса.

3.    Не се допуска участие в Конкурса на членове на журито или на организации, с които членове на журито се намират в състояние на договорен ангажимент (трудов договор, граждански договор, договор за поръчка, услуга, изработка и др.п.)  или ако са имали такъв ангажимент към тях през конкурсната година. Не се допуска и участие в конкурса на други служители на съответните описани по-горе организации. 

4.    Не се допуска участие в Конкурса на членове на Управителния съвет на БАУХ или на организации, с които членовете на УС се намират в състояние на договорен ангажимент (трудов договор, граждански договор, договор за поръчка, услуга, изработка и др.п.)  или ако са имали такъв ангажимент към тях през конкурсната година. Не се допуска и участие в конкурса на други служители на съответните описани по-горе организации. 

5.   Допуска се участие само с проекти, при които основната част от реализацията и резултатите се отнасят към съответната конкурсна година.


Процедура за оценка

Процедурата за оценка включва 2 етапа:

1.    1-ви етап: Оценка по критерии за съответствие на Регламента

•   провежда се от офиса на БАУХ и оценява спазването на срока за изпращане на кандидатурата и на описаните във формуляра за кандидатстване условия за подготвянето й.


2.    2-ри етап: Оценка на кандидатурите по съответните критерии за категорията (за кандидатите, преминали 1-ви етап)

•  осъществява се от журито на база на изпратения формуляр за кандидатстване и на база среща или телефонно интервю с кандидата. Оценката се прави според утвърдените показатели/критерии за всяка категория.

Във формуляра в рамките на до 3 стандартни страници всеки кандидат описва своята кандидатура, като в зависимост от избраната категория посочва постиженията, с които кандидатства (конкретни факти, конкретни постигнати резултати, области на лична удовлетвореност от постигнатото, мненията на ръководители/подчинени/колеги) или описва проекта, обект на кандидатурата (какво представлява, какви дейности/активности включва, кога е разработен и изпълнен, от кого, кои са участниците в него, какви са конкретните постигнати резултати). 

Формулярите на всички кандидати, достигнали до този етап на оценка, се публикуват на уебсайта на конкурса, като от тях биват премахнати съответните лични данни.

След запознаване с формулярите на кандидатите във всяка от категориите, журито провежда срещи или телефонни интервюта с тях. Целта на срещите/телефонните интервюта е кандидатите да аргументират пред журито описаните във формулярите факти по кандидатурите си, представяйки релевантна информация, която ги доказва. Точните параметри на срещите/телефонните интервюта – формат, време за провеждане, продължителност, се определят от журито и се комуникират и синхронизират предварително с всички кандидати. Срещите/телефонните интервюта се провеждат в присъствието на минимум трима от седемте членове на журито.

Провеждането на среща/телефонно интервю е задължителен елемент от процеса на оценка и при уговарянето на времето за провеждане се съобразяват възможностите и на двете страни – кандидати и жури. Ако кандидат откаже да проведе среща/телефонно интервю с журито, кандидатурата му отпада от конкурса.


©2022 bapm.bg. Всички права запазени.